Konkurs Jordanowski 2022

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 4 minuty

Konkurs Jordanowski 2022

Zapraszamy wszystkich do udziału w tegorocznej edycji Konkursu Jordanowskiego! Poniżej znajdziecie szczegółowy regulamin konkursu.
{[description]}

REGULAMIN KONKURSU JORDANOWSKIEGO 2022

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Główną ideą Konkursu Jordanowskiego jest poznanie życia, działalności i duchowości Założyciela międzynarodowej wspólnoty zakonnej Salwatorianów, bł. Franciszka Marii od Krzyża Jordana oraz szerzenie salwatoriańskiego apostolstwa wśród społeczeństwa. Chcemy zwrócić uwagę na aktualność Jego charyzmatu i przesłania w czasach współczesnych.

2. Organizatorzy konkursu: Polska Prowincja Salwatorianów Świętego Jacka 16, 30-364 Kraków

3. Organizator powołuje komisję konkursową celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu w składzie: Sławomir Soczyński SDS, Daniel Kowalski SDS, Paweł Radziejewski SDS, Piotr Dymon SDS, Marek Sumara SDS, Michał Kopiec SDS, Damian Kokocha SDS, Salwatoriański Osrodek Powołań, Ruch Młodzieży Salwatoriańskiej.

 

§ 2 Uczestnicy Konkursu

1. Konkurs przeznaczony jest dla zespołów 3 osobowych (np. rodzina, znajomi, grupy parafialne, młodzieżowe, klerycy, kapłani, siostry zakonne, bracia zakonni oraz inni). Każda z grup przy zgłoszeniu wybiera lidera grupy. Minimalny wiek uczestników to 12 lat. Przy zgłoszeniu nieletnich załączyć należy zgodę rodziców na udział w konkursie.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: a) akceptacja regulaminu konkursu, w przypadku nieletnich podpisana przez rodzica bądź opiekuna b) zgłoszenie uczestnictwa w konkursie na maila konkursjordanowski@gmail.com Zgłoszenie należy wysłać do 20.05.2022 r. Na zgłoszeniu należy uwzględnić imiona i nazwiska trzech członków zespołu oraz osoby (jeśli jest), która zachęciła lub zorganizowała grupę (np. lider Wspólnoty, Katecheta, itp.). Proszę umieścić też kontakt zwrotny tj. adres, e-mail, lub numer telefonu. Skład osobowy grupy na poszczególnych etapach może ulegać zmianie (decyduje o tym lider grupy i informuje min. 5 dni wcześniej Komisję Konkursową). Przynajmniej jedna osoba z grupy musi reprezentować grupę w dwóch etapach.

3. Przystępując do konkursu i akceptując niniejszy regulamin uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu oraz na publikację prac konkursowych w Internecie, a także dowolne wykorzystywanie ich w materiałach promocyjnych Towarzystwa Boskiego Zbawiciela i szerzenia kultu bł. Franciszka Jordana.

4. Konkurs składa się z 2 etapów (słownie dwa):

I etap – (do 15 czerwca 2022) Dzieło cyfrowe – nagranie np. filmiku od 3 do 6 minut (film nie może być wyłącznie prezentacją zdjęć, może w nim brać udział dowolna ilość osób, warto by zawierał fabułę). Dzieło cyfrowe należy przygotować w oparciu o jeden z poniższych cytatów bł. Franciszka Jordana:

1. Świętość – „Stańcie się świętymi, choćby to nie wiem ile kosztowało!”

2. Ufność w Bożą Opatrzność – „Złóżcie całą ufność w Panu”

3. Konieczność modlitwy – „Modlitwa jest monetą, którą wybito w niebie, za którą kupuje się niebo”

4. Umiłowanie krzyża – „Wielkie rzeczy dojrzewają tylko w cieniu krzyża” 5. Uniwersalizm – „Dopóki żyje na świecie choćby jeden tylko człowiek, który nie zna i nie kocha Jezusa, nie wolno Ci spocząć”

II etap + FINAŁ (10 lipca 2022) Konkurs wiedzy ze znajomości życia bł. Franciszka Jordana i posługi Salwatorianów. Odbędzie się on podczas Salwatoriańskiego Forum Młodych w Dobroszycach.

§ 3 Zasady Konkursu

1. Etap I - Po przesłaniu dzieła cyfrowego na e-maila konkursjordanowski@gmail.com w terminie do 15.06.2022 r., powoływana przez Organizatora Kapituła Konkursowa dokona preselekcji nadesłanych prac, z których zostanie wybranych nie więcej niż 15 prac. Wybrane prace zostaną opublikowane 17.06.2022 na profilu facebookowym Salwatorianie Prowincja Polska. Do 19.06.2022 r. (do godz. 20:00) można będzie oddawać głosy poprzez tzw. „Like-i” na najlepszy filmik lub dzieło cyfrowe. Dzieło cyfrowe z najwyższą ilością „Lików” otrzyma 15 pkt, i każde kolejne o punkt mniej. W dalszym etapie Kapituła Konkursowa przydzieli każdej pracy dodatkowe punkty. Suma punktów (od Społeczności + od Kapituły Konkursu) zostanie ogłoszona nie później niż do 21.06.2022 r. włącznie.

2. Etap II + Finał Konkursu 10 lipca 2022 Etap II (drużynowy test wiedzy) i Finał (trzy drużyny z największą ilością punktów z Etapu I i II). Etap II i Finał odbędą się stacjonarnie z udziałem publiczności i dotyczyć będą wiedzy o życiu bł. Franciszka Jordana i posługi Salwatorianów w Polsce. Szczegółowy zakres materiału do finału zostanie wysłany do uczestników na podany w zgłoszeniu e-mail.

§ 4 Zasady głosowania online

1. Głosowanie w Etapie I jest jawne i zostanie przeprowadzone na Facebooku. Przyznanie punktów przez Kapitułę Konkursową jest tajne.

2. Głos można oddać na oficjalnej stronie Facebooka Salwatorianie Prowincja Polska.

3. Zabronione jest wykorzystywanie oprogramowania automatyzującego proces oddawania głosu.

4. W przypadku zaobserwowanych nadużyć, Organizator rezerwuje sobie prawo anulowania głosów noszących cechy złamania Regulaminu lub dyskwalifikację grupy.

5. Wyniki głosowania zostaną podliczone przez Organizatora i zatwierdzone przez Kapitułę Konkursu.

§ 5 Nagrody

1. Nagrodzone zostaną trzy finałowe zespoły.

2. Nagrodami dla zespołu są:

a. Za I miejsce: Warsztaty Medialne w Krakowie + nagroda 3000 zł

b. Za II miejsce: Warsztaty Medialne w Krakowie + nagroda 2000 zł.

c. Za III miejsce: Warsztaty Medialne w Krakowie + nagroda 1000 zł.

3. Nagroda specjalna dla opiekuna (osoby zgłaszającej) zwycięskiego zespołu - 300 zł. Osoby podają imię i nazwisko opiekuna przy zgłoszeniu udziału w konkursie.

4. Nagroda Prowincjała dla wyróżnionej pracy z Etapu I (spoza finalistów) - 300 zł.

5. Grupa (trzy osoby), która nie wstawi się w czasie i miejscu przeprowadzenia finału nie otrzymuje nagrody, ani nie może brać udziału w finale. Kapituła Konkursowa przyznaje nagrodę innemu zespołowi, a w przypadku udziału w finale wchodzi zespół następny w kolejności pod względem sumy punktów, o czym decyduje Kapituła Konkursu. Warunek nie obejmuje opiekuna lub osoby zgłaszającej.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu bez podania przyczyn.

2. Wszelkie sprawy sporne związane z organizacją i przebiegiem Konkursu rozstrzyga Organizator.

3. Wszelkie dodatkowe zapytania proszę kierować konkursjordanowski@gmail.com