WSD: Studia Salvatorian Polonica – nowy tom

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

WSD: Studia Salvatorian Polonica – nowy tom

Zakończone 19 października 2014 roku, w Rzymie, III Zgromadzenie Nadzwyczajne Synodu Biskupów, poświęcone wyzwaniom duszpasterskim związanym z rodziną w kontekście ewangelizacji, odbiło się głośnym echem nie tylko w kościelnych kręgach. Przygotowaniom do tego wydarzenia i samym obradom towarzyszyła ożywiona dyskusja. Można było zauważyć obecne w niej pewne napięcie. Związane było ono z jednej strony z koniecznością zachowania niezmiennych prawd teologicznych dotyczących nauki o małżeństwie i rodzinie, a z drugiej z pragnieniem wypracowania jak najbardziej adekwatnych odpowiedzi na współczesne wyzwania i problemy, przed jakimi stoi dzisiaj Kościół.

{[description]}

W związku ze świadomością wagi tych wydarzeń, które znajdą swoją kontynuację w następnym synodzie za rok, także na łamach najnowszego, już ósmego tomu „Studia Salvatoriana Polonica” postanowiono wnieść pewien wkład w toczącą się debatę. Stąd też zasadniczy blok tematyczny zatytułowano „Kościół w rodzinie – rodzina w Kościele”. Tradycyjnie już poza nim opublikowano także teksty dotyczące zarówno salwatoriańskiej historii, jak również innych istotnych kwestii teologicznych.

Najnowszy, ósmy tom „Studia Salvatoriana Polonica” zawiera następujące artykuły:
- Ks. Jarosław Merecki SDS, Uwagi o antropologicznych podstawach małżeństwa i rodziny w teologii ciała Jana Pawła II
- Ks. Stanisław Pajor SDS, Priorytety w tworzeniu wspólnoty rodzinnej w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
- Andrzej Ładyżyński, Małżeństwo i rodzina. Dwa obrazy z życia świętych
- Ewa Porada, Jakie przygotowanie do małżeństwa w Kościele XXI wieku?
- Ks. Wiesław Wenz, Pozycja kanoniczna wiernych żyjących w związkach niesakramentalnych. Na kanwie dyskusji i propozycji w zakresie nowych możliwości kanoniczno-pastoralnych w codziennej praktyce życia
- Ks. Bogdan Giemza SDS, Rodzina migrująca jako wyzwanie dla Kościoła. Szkic problematyki
- Ks. Piotr Ślęczka SDS, Prawda i godność osoby jako reguły wychowania. Na marginesie etyki pedagogicznej Wojciecha Chudego
-  Katarzyna Drąg, Kształtowanie kompetencji medialnych i informacyjnych w rodzinie
- Agnieszka Chrobak, Katarzyna Marcinkowska, Być darem. Zostać obdarowaną. O rozwoju osobowym kobiety jako żony i matki
- Maria Straś-Romanowska, Sytuacja psychologiczna osoby starszej we współczesnej rodzinie
- P. Stephan Horn SDS, P. Bonaventura Lüthen, Freund und engster Mitarbeiter von P. Franziskus Maria vom Kreuze Jordan
- Fr. Stanisław Dyk, The concept of the new evangelization
- Ks. Piotr Liszka CMF, Interpretacja terminu anima w Piśmie Świętym i w teologii
- Ks. Zygmunt Hajduk SDS, Osoba, myśl naukowa i praca dydaktyczna ks. prof. Zygmunta Hajduka SDS

Całość numeru zamykają treści ukazujące codzienny rytm życia i aktywność naukową ludzi tworzących środowisko WSD w Bagnie (sprawozdania, streszczenia prac magisterskich oraz wybrana bibliografia salwatorianów polskich za rok 2013).

Dzieląc się radością z wydania kolejnego tomu pisma redakcja zaprasza jednocześnie do jego współtworzenia przez nadsyłanie artykułów, recenzji czy też sprawozdań. Z zawartością poszczególnych numerów, zarówno w wersji polskiej jak i angielskiej, oraz ze streszczeniem artykułów można się zapoznać dzięki stronie internetowej: http://www.wsd.salwatorianie.eu/studia/studia-salvatoriana-polonica. Tam też dostępne są uwagi dla autorów pragnących publikować w „Studiach” oraz procedura recenzowania publikowanych tam artykułów naukowych. Między innymi dzięki poddaniu się tej procedurze pismo to znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

ks. Roman Słupek SDS

Najnowszy oraz poprzednie numery „Studia Salvatoriana Polonica” można nabyć kontaktując się z redakcją.

Studia Salvatoriana Polonica
Wyższe Seminarium Duchowne Salwatorianów
Bagno 86
PL 55-120 Oborniki Śl.
tel. +48 71 310 61 26; fax +48 71 310 61 10
e-mail: studia@sds.pl

www.wsd.salwatorianie.eu