Nowy prowincjał polskich salwatorianów

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

Nowy prowincjał polskich salwatorianów

Dnia 6 listopada 2017 roku zakończyły się wybory na urząd prowincjała Prowincji Polskiej Towarzystwa Boskiego Zbawiciela. Prowincjałem został wybrany ks. Józef Figiel. Trzechletnią kadencję rozpocznie w marcu 2018 roku. Wcześniej kapituła prowincjalna wybierze najbliższych współpracowników prowincjała elekta.
{[description]}

    Ks. Józef Figiel SDS, syn Tadeusza i Marii z domu Domanus, ur. 24 XI 1969 r. w Myślenicach. Szkołę podstawową ukończył w Bysinie k. Myślenic w 1984 r., następnie uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Myślenicach, gdzie w 1988 r. uzyskał świadectwo dojrzałości. W tym samym roku złożywszy wymagane dokumenty, rozpoczął nowicjat w Zgromadzeniu Księży Salwatorianów w Bagnie. Pierwszą profesję złożył 8 IX 1989 r. w Bagnie na ręce ówczesnego prowincjała – ks. Jana Sochy SDS, po czym rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Salwatorianów w Bagnie. W dniu 8 IX 1993 r. złożył profesję wieczystą, a następnie przyjął święcenia diakonatu w 1994 r. z rąk ks. bpa Jana Szkodonia w Krakowie na Zakrzówku. Tytuł magistra teologii uzyskał (II 1994) na podstawie pracy, napisanej pod kierunkiem adiunkta PAT w Krakowie ks. dra Józefa W. Boguniowskiego SDS, promowanej przez ks. prof. dra hab. Antoniego Młotka oraz ks. dra Leona Czaję i obronionej na PWT we Wrocławiu. Święcenia kapłańskie przyjął 27 V 1995 r. z rąk ks. bpa Tadeusza Rakoczego w Bielsku Białej. Następnie decyzją przełożonych w latach 1995-1997 studiował patrologię w Instytucie Historii Kościoła KUL w Lublinie, gdzie uzyskał (VI 1997) licencjat teologiczny, a następnie odbył kurs doktorancki (1997-1999). Od 15 II 2000 został zatrudniony w Międzywydziałowym Zakładzie Badań nad Antykiem Chrześcijańskim KUL, gdzie zajmował się redakcją tekstów do czasopisma „Vox Patrum”, katalogowaniem książek biblioteki zakładowej, prowadzeniem strony internetowej Zakładu, organizacją sympozjów oraz przygotowywaniem spotkań Komisji Badań nad Antykiem Chrześcijańskim TP KUL. Po likwidacji Międzywydziałowego Zakładu Badań nad Antykiem Chrześcijańskim (1 X 2012), podjął pracę jako sekretarz redakcji „Vox Patrum” z przypisaniem do Instytutu Historii Kościoła i Patrologii (Katedra Historii Kościoła w Starożytności Chrześcijańskiej). Od 2003 r. jest też wykładowcą patrologii w Wyższym Seminarium Księży Salwatorianów w Bagnie.
    Ks. J. Figiel pełni również następujące funkcje zakonne: od 1 VII 2009 – przełożony domu zakonnego Księży Salwatorianów w Lublinie (ul Junoszy 7 oraz ul. Uniwersytecka 11/1A) oraz od 28 II 2015 – wiceprowincjał Polskiej Prowincji Towarzystwa Boskiego Zbawiciela.
    W swej działalności naukowej jako patrolog zajmował się m.in. postacią św. Ambrożego z Mediolanu, historią dogmatów, monastycyzmem, a przede wszystkim polską i zagraniczną bibliografią patrystyczną oraz redakcją 26 tomów periodyku „Vox Patrum”. Jest też autorem ponad 40 haseł encyklopedycznych (Encyklopedia Katolicka KUL) oraz redaktorem pracy: Represje systemu komunistycznego wobec zakonów w Polsce. Referaty ze spotkania prowincjalnego Sióstr Salwatorianek w Goczałkowicach (Kraków 2016).