CFD Kraków: Inauguracja II roku Szkoły Formatorów

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

CFD Kraków: Inauguracja II roku Szkoły Formatorów

Dnia 6 września 2010 r. rozpoczął się drugi rok formacji w dwuletniej Szkole Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych 2009-2011. Rozpoczęto go uroczystą Mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem bpa Stanisława Budzika, sekretarza Konferencji Episkopatu Polski.

{[description]}

W homilii duchowny, który w latach 1998-2004 był rektorem WSD Diecezji Tarnowskiej, zwrócił uwagę, że kapłan jest sługą i głosicielem Słowa. Przywołując słowa papieża Jana Pawła II z adhortacji apostolskiej "Pastores dabo vobis" (program formacyjny Szkoły Wychowawców oparty jest na głównych tematach antropologicznych i teologicznych tego dokumentu) przypomniał, że istotnym elementem seminaryjnej formacji duchowej jest połączone z rozmyślaniem i modlitwą czytanie Słowa Bożego - lectio divina, a pełne miłości poznanie i modlitewna zażyłość ze Słowem Bożym mają szczególne znaczenie dla prorockiej posługi kapłana.

Razem ze zgromadzonymi na Eucharystii biskup podjął refleksję nad liturgicznymi tekstami z dnia. Przypomniał, że w szczególnym miejscu, jakim jest synagoga – dom modlitwy i w znamiennym czasie, jakim jest szabat - czas Boga, czas Bożej obecności, bliskości i działania, Jezus, który jest Panem szabatu, uzdrawia człowieka z uschłą ręką. Zwrócił uwagę, że w wielkim dziele formacji pasterzy według Bożego Serca „nic (…) nie da się dokonać bez Bożej łaski, bez pokornej prośby, aby Dobry Pasterz nie opuszczał swojej owczarni, ale posyłał jej swojego Ducha Miłości; aby Siewca Słowa hojnie rozsiewał ziarno powołania na glebie swojego Kościoła”.

Do zgromadzonych wychowawców seminaryjnych i formatorów zakonnych przedstawiciel Konferencji Episkopatu Polski mówił: „Jakże bardzo potrzebujemy ludzi, którzy podejmą się współpracy z łaską dawaną z wysoka. Ludzi, którzy przygotują glebę na przyjęcie ziarna powołania, nawodnią ją i spulchnią. Potrzeba tych, którzy będą przycinać ciernie i osty oraz odpędzać ptaki powietrzne, aby nie wydziobały ziarna”. Równocześnie jednak odwołując się do pierwszego czytania mszalnego podkreślił znaczenie miłości, która nie lekceważy prawdy, i gotowa jest „ukarać ciało dla ratowania ducha”; potrzebę miłości „mającej odwagę odciąć rękę, która gorszy, ale posiadającej także Bożą moc, aby tę rękę uzdrowić”.

Wśród koncelebrujących Eucharystię inaugurującą drugi rok zajęć w Szkole Wychowawców Seminaryjnych był również przełożony prowincjalny Polskiej Prowincji Salwatorianów ks. Piotr Filas SDS oraz odpowiedzialny za tę inicjatywę formacyjną ks. Krzysztof Wons SDS - dyrektor Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie.

*** 

Szkoła Wychowawców Seminaryjnych prowadzona pod patronatem Komisji Episkopatu Polski ds. Duchowieństwa przygotowuje blisko osiemdziesięciu wychowawców do pracy formacyjnej w seminariach. Główny akcent położony jest na osobistą i integralną formację formatorów realizowaną na trzech poziomach: ludzkim, intelektualnym i duchowym. 

W drugim roku zajęć, podczas wykładów, konwersatoriów i warsztatów zostaną podjęte newralgiczne tematy i dylematy wychowawcy, m.in.:  formacja sumienia, wybory i decyzje powołaniowe, życie eucharystyczne i medytacja chrześcijańska, relacje we wspólnocie, spowiedź św. i kierownictwo duchowe,  stosowanie narzędzi komunikacji, styl i kultura życia kapłańskiego. Całą formację spaja codzienna lectio divina. Modlitwa Słowem Bożym jest kluczowym doświadczeniem integrującym wszystkie poziomy formacji. 

Szkołę prowadzi ekipa Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie we współpracy z gronem teologów, kierowników duchowych, psychopedagogów z różnych ośrodków formacji w Polsce, a także z zagranicy.

PSz

GALERIA